Obchodní podmínky 

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZSYSTEM S.R.O. 

Tyto obchodní podmínky upravují předsmluvní i smluvní vztahy mezi společností CZsystem s.r.o., IČ: 288 97 684, sídlem Olivova 2092, 251 01 Říčany (dále jen „Společnost“) a třetími osobami (dále jen „Zákazník“), pokud se tyto vztahy týkají prodeje věci Společností nebo provedení díla Společností.

I. PŘEDSMLUVNÍ VZTAHY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí věci a zaplacení kupní ceny věci nabízené Společností v provozovně Společnosti. Pouze zaplacení kupní ceny a převzetí věci v provozovně Společnosti je považováno za akceptaci návrhu kupní smlouvy; jakékoli jiné jednání Zákazníka je považováno za nezávazné a není považováno za akceptaci nabídky kupní smlouvy.

2. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze právním jednáním učiněným Zákazníkem i Společností v provozovně Společnosti. Právní jednání Zákazníka a Společnosti na jakémkoli jiném místě není závazné, pokud z jejich právních jednání zjevně nevyplyne opak.

3. Vystavení věci (zejména na internetových stránkách Společnosti, například jeho vyobrazením, popisem) není návrhem k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, ale pouze informací, že takovou smlouvu lze uzavřít způsobem uvedeným v čl. I odst. 1 nebo 2 těchto obchodních podmínek.

4. Prostřednictvím internetových stránek Společnosti nelze uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo se Společností. Internetové stránky společnosti slouží pouze k zarezervování věci pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo dle čl. I odst. 1 nebo 2 těchto obchodních podmínek.

5. Požaduje-li Zákazník zhotovení věci nebo úpravu věci, ve vlastnictví Společnosti, jedná se, za podmínky jednání dle čl. I odst. 2, vždy o smlouvu o dílo.

II. PŘEVZETÍ VĚCI

1. Věci jsou přebírány v provozovně Společnosti, v níž je uzavírána kupní smlouva nebo smlouva o dílo. Pokud Zákazník požaduje dopravu věci do jiného místa, lze tak učinit pouze po převzetí věci na základě samostatné smlouvy uzavřené v provozovně Společnosti s platností k okamžiku zaplacení ceny dopravy.

2. Prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je možné zarezervovat termín dopravy do jiného místa, přičemž jednání Společnosti prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je pouze nabídkou rezervace termínu dopravy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti neupravené smlouvou, na kterou se tyto obchodní podmínky vztahují, nebo těmito obchodními podmínkami, se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Před úpravou práv a povinností dle těchto obchodních podmínek mají přednost odlišná písemná ujednání stran a zavedená praxe stran.

V Praze dne 1. 3. 2020

CZsystem s.r.o.